Leasing – skuteczny sposób na oszczędności podatkowe

Leasing niesie ze sobą coraz więcej możliwości dla klientów, którzy obserwując obecne trendy rynkowe śmielej niż w latach ubiegłych korzystają z atrakcyjnych ofert. Dla niektórych dostatecznym powodem może być chęć rozwoju własnego przedsiębiorstwa, dla innych zwyczajnie zakup nowego auta, a jeszcze dla innych może być to skuteczny sposób na oszczędności podatkowe…

Moc korzyści finansowych

Korzyści finansowe płynące z umowy leasingowej mogą być ogromne. Wszystko za sprawą rozliczeń, które pozwalają klientom uniknąć poszczególnych podatków. Wielu osobom hasło – leasing kojarzy się przede wszystkim z samochodem osobowym. Jest do dobry trop, ale warto przy nim pamiętać, że tenże wspomniany leasing może dotyczyć także wszelkich środków trwałych, lub wartości niematerialnych i prawnych, a nawet gruntów. Aby zdefiniować tytułowe korzyści warto objaśnić dwa podstawowe rodzaje leasingu. Pierwszy z nich to leasing operacyjny, który stanowi możliwość szybkiego rozliczenia kosztów nabycia. Ma to związek z tzw. opłatami amortyzującymi, które na czas spłaty rat, czyli do momentu wykupu dajmy na ten przykład – pojazdu znajdują się po stronie właściciela. W tym okresie czasu właścicielem jest leasingodawca, a więc odpisy podatkowe są po jego stronie. Korzystający z auta – czyli klient ponosi inny rodzaj opłat związanych z użytkowaniem, które są nieporównywalnie mniejsze. Zgoła odmiennie sytuacja wygląda w przypadku leasingu finansowego w którym to, opłaty amortyzacyjne spoczywają na osobie korzystającej jaką jest klient.

Leasing operacyjny, a warunki umowy

W poprzednim akapicie wyjaśniliśmy dlaczego leasing operacyjny bywa w określonej sytuacji korzystniejszym wariantem dla klienta, jednak by mógł on korzystać z pełni możliwości owej formy umowa zawarta z firmą leasingową powinna zawierać dwa zasadnicze punkty o których wspomina specjalista – analityk finansowy Piotr Szulczewski :

„…Odpowiednie redagowanie umowy leasingu pozwoli rozliczyć znaczne koszty w początkowym okresie korzystania z pojazdu. Umowa leasingu musi spełniać następujące warunki:

  • została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz
  • suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych….”

Podsumowanie i wnioski

Korzyści finansowe wynikające z leasingu mają także odzwierciedlenie w obniżeniu podatku VAT, ponieważ podatnik może odliczyć podatek od rat leasingowych oraz odliczyć VAT od umowy nabycie pojazdu w momencie jego wykupu. Z takiego rozwiązania bardzo często korzystają klienci podpisujący umowy leasingowe na auta osobowe. Podsumowując możliwości i korzyści finansowe poszczególnych form leasingu nie sposób nie zauważyć znacznego ograniczenia kosztów związanych z podatkami, co może skutecznie zapobiec wychudnięciu portfela.